ITA 2567 MOIT1-MOIT22

ITA 2567 MOIT1-MOIT22

MOIT1 1.1) บันทึก ส่งกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลและขอเเผยแพร่ 1.2) ประกาศ กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 1.3) กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 1.4)แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ 2.1) บันทึก รับทราบรายงานผลการเผยแพร่ข้อมูล 2.2) รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลทาง web site 2.3)แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ 
MOIT2 1.1). ข้อมูลผู้บริหาร 1.1)แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ 1.2)แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ 1.3)แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ 1.4)แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ 1.5)แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ 1.6)แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ 1.7)แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ 1.8)แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ 2)แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ 2วิสัททัศ 3)แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ 4)แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ 5)แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ 9)แบบฟอร์มแผนงาน โครงการ 10)แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ 10…….) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 11)แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ 11….)แผนใช้จ่ายงบประมาณ 67 12)แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ 12คู่มือเกี่ยวกับการร้องเรียน_ร้องทุกร์ 13)แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ 14)แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ 15)แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ 16) รายงานผลสรุปข้อร้องเรียน การปฏิบัติงาน 16)แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ 17)แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ 18)แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ 18.1)แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ 18.1..) รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 66 18.2)แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ 18.2…)แผนจัดซื้อจัดจ้าง 67 18.3)แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ 18.3..)ผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 67 18.4) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน (66_10_12) 18.4)แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ วิสัย    
MOIT31) บันทึก รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง 2) ปกคู่มือ แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง 2.2) ความเสี่ยงในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2.3) วิเคราะห์ปัญหา การจัดซื้อจัดจ้าง 2.5) แนวทางการแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินการ 2.6) Flow Chart 3) แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ สำเนาของ 2.1) รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 66 สำเนาของ 2.4) วิเคราะห์ความสามารถประหยัดงบประมาณ 66
MOIT4 1.1) บันทึก รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1.3)แผนจัดซื้อจัดจ้าง 67 1.4) คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดปลดประกาศ 1.5)แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ 2.1) บันทึก รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2.2)ผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 67 2.3)แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ 3.1) หนังสือเวียนแจ้ง ประกาศตรวจสอบบุคลากรจัดซื้อจัดจ้าง 3.2)แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์
MOIT5)แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ 1) บันทึก ก.พ บ สขร.1 1) บันทึก ผู้บริหารรับทราบ สขร.1 1) บันทึก มกราคม บ สขร.1 1) บันทึก มี.ค.สขร.1 2.1) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน (66_10)
MOIT61.1 บันทึก ลงนามและขออนุญาตเผยแพร่ 1.2 ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 1.3แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ 2.1 บันทึก ลงนามและขออนุญาตเผยแพร่ 2.2 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 2.3แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
MOIT7 1. บันทึก รายงานผลปฏิบัติราชการและขอเเผยแพร่ 2. ประกาศ ข้าราชการดีเด่นและดีมาก
MOIT8 1.1) บันทึก ขออนุมัติดำเนินโครงการและเผยแพร่ 1.2) โครงการเสริมสร้างค่านิยมสุจริตและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต 2) บัญชีรายชื่อบุคลากร สสอ.บ้านแท่น 3) บันทึก รายงานผลโครงการและเผยแพร่ 4) รายงานผลโครงการและเผยแพร่ 5) รูปประชุม ITA 6แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์
MOIT9 1) คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงาน 2) คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน ทุจริตและประพฤติมิชอบ 4แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ คู่มือเกี่ยวกับการร้องเรียน_ร้องทุกร์ 3) ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน docx
MOIT10  MOTI10 1) บันทึก รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน – Copy 2) บันทึก รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 2.1) บันทึก รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 2.2) บันทึก รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 4) แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์
MOIT11  1.1 บันทึก ขออนุมัติดำเนินโครงการ 1.2 สำเนา โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลผลิต 66 (บ้านแท่น) 2.1 รายงานการประชุม พชอ. 1_66 4. รายงานสรุปผลโครงการและเผยแพร่ 5. รูปประชุมโครงการพัฒนาการดำเนินงานประเด็นคุณภาพชีวิต 6. บันทึก รายงานผู้บังคับบัญชาและขออนุญาตเผยแพร่ 7. แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์
MOIT12 
1) บันทึก กำหนดมาตรการรับสินบน และขออนุญาตเผยแพร่ 2) มาตรการป้องกันการรับสินบน 3) หนังสือเวียนแจ้ง มาตรการรับสินบน 4) แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์
MOIT13 (1) บันทึก ขอเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดหายา (2) แนวปฏิบัติ จัดซื้อจัดหายา (3) หนังสือเวียนแจ้ง มาตรการรับสินบน (4) ประกาศเจตนารมณ์ จัดซื้อจัดหายา (6) แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์
MOIT14 1) บันทึก ลงนามและขออนุญาตเผยแพร่4) หนังสือเวียนแจ้ง แนวทางปฏิบัติการยืมพัสดุ5) แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์
MOIT15 1) บันทึก ขออนุมัติแผนและเผยแพร่2) แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต3) แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์4) บันทึก ขออนุมัติแผนและเผยแพร่แผนชมรมจริยธรรม5) แผนชมรมจริยธรรม6) แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์
MOIT16 
1) บันทึก รายงานผล และขออนุญาตเผยแพร่2) ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไตรมาส 1-23) แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์4) บันทึก รายงานผล และขออนุญาตเผยแพร่5) รายงานผลการดำเนินงานชมรม ฯ (6 เดือน)6) แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์
MOIT17  1) บันทึก ขออนุมัติจัดประชุม2) บันทึกการประชุม ผลประโยชน์ทับซ้อน3) การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน4) บันทึก รายงานวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน5) แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์6) แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์
MOIT18
(1) บันทึก จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนและเผยแพร่(2) มาตรการป้องกันการทุจริต(3) หนังสือเวียนแจ้ง ประกาศเจตนารมณ์(4) แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์
MOIT19 
1) บันทึก รายงานการเรี่ยไร และขออนุญาตเผยแพร่5) แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์
MOIT20 1.1) บันทึก ขออนุมัติดำเนินโครงการและเผยแพร่1.2) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแ2) บัญชีรายชื่อบุคลากร สสอ.ภักดีชุมพลdocx3) บันทึก รายงานผลโครงการและเผยแพร่4) รายงานผลการอบรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากร5) รูปอบรมผลประโยชน์ทับซ้อน6) แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์
MOIT21 
1) บันทึก ลงนามเจตจำนงและขอเผยแพร่2) ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร5) แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์23MOIT23 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานภาพกิจกรรม
MOIT22   
1) บันทึก ลงนามประกาศเจตนารมณ์ 2) ประกาศ เจตนารมณ์ป้องกันละเมิดทางเพศ 3) แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันละเมิดทางเพศ 4) หนังสือเวียนแจ้ง ประกาศเจตนารมณ์