ติดต่อ/ร้องเรียน

ติดต่อ/ร้องเรียน

ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน

ประกอบด้วย

(1) รูปถ่ายhttp://sasukphakdee.org/portal/wp-content/uploads/2021/11/aaaa.png
(2) ชื่อ-นามสกุล

(3) ตำแหน่ง

และ (4) หมายเลขโทรศัพท์(มีครบ 4 รายการ)
1.2 นโยบายของผู้บริหาร
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
1.4 หน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการด าเนินงานตามหน้าที่
และอ านาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์
ของหน่วยงาน (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
หน่วยงาน และ (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน (มีครบ 5 รายการ)
1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น
ต่อการด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจตามภารกิจของหน่วยงาน