ธันวาคม 2021

ITA2022

MOIT1    หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณ