ITA

ITA-ปี 2567

MOIT 1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณ

ITA2566

MOIT 1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ปี 2563

ตัวชี้วัดที่ 1: การจัดซื้อจัดจ้าง EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื