ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส

MOIT9 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน 

1) คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงาน

2) คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน ทุจริตและประพฤติมิชอบ

3) ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน docx

4แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ คู่มือเกี่ยวกับการร้องเรียน_ร้องทุกร์

คู่มือเกี่ยวกับการร้องเรียน_ร้องทุกร์

MOIT10 หน่วยงานมีสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

MOIT11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน