รพ.สต.บ้านลาดชุมพล ประชุมประจำเดือน อสม.

วันที่ 27 มีนาคม 2567 รพ.สต.บ้านลาดชุมพล ประชุมประจำเดือน อสม. แจ้งข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข การป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ไวรัสตับอักเสบบีและซี และนัดหมายกลุ่มเสี่ยงเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไวรัสตับอักเสบบีและซี