ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

MOIT20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565

1.1) บันทึก ขออนุมัติดำเนินโครงการและเผยแพร่ 1.2) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแ 2) บัญชีรายชื่อบุคลากร สสอ.ภักดีชุมพลdocx 3) บันทึก รายงานผลโครงการและเผยแพร่ 4) รายงานผลการอบรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากร 5) รูปอบรมผลประโยชน์ทับซ้อน 6) แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์