ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

MOIT15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 0 / 7
MOIT16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 0 / 12
MOIT17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อย่างเป็นระบบ 0 / 8
MOIT18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) 0 / 4(1) บันทึก จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนและเผยแพร่ (2) มาตรการป้องกันการทุจริต (3) หนังสือเวียนแจ้ง ประกาศเจตนารมณ์ (4) แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์
MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 0 / 6

1) บันทึก รายงานการเรี่ยไร และขออนุญาตเผยแพร่ 5) แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์