ตัวชี้วัดที่ 6 การป้องกันการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ตัวชี้วัดที่ 6 การป้องกันการใช้ทรัพย์สินของราชการ

MOIT14 หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงานที่ถูกต้อง