ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

MOIT3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
MOIT4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.3)แผนจัดซื้อจัดจ้าง 6711)แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์  1.1) บันทึก รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามข้อกำหนด
2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส
2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส 2.1) บันทึก รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2.2)ผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 67 2.3)แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ 2.2)ผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 67 2.3)แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3.1) หนังสือเวียนแจ้ง ประกาศตรวจสอบบุคลากรจัดซื้อจัดจ้าง 3.2)แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ 3.2)แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์
MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1) บันทึก ผู้บริหารรับทราบ สขร.1

2.1) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน (66_10)

)แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์

1) บันทึก ก.พ บ สขร.1 1) บันทึก มกราคม บ สขร.1 1) บันทึก มี.ค.สขร.1

1) บันทึก ก.พ บ สขร.1

1) บันทึก มี.ค.สขร.1