ข้อมูลผู้บริหาร

นายพุทธชัย  มาลัย

สาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล

โทรศัพท์ 0856115822 / 0642795456