ITA2022

MOIT1    หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
                 1. คำสั่ง / กรอบแนวทาง

                      1.1 มีบันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน http://sasukphakdee.org/portal/wp-content/uploads/2021/12/MOIT-1-บันทึกข้อความ-แบบฟอร์มเผยแพร่.pdf

                      1.2 มีคำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (คำสั่งเดิม หรือทบทวนคำสั่ง) http://sasukphakdee.org/portal/wp-content/uploads/2021/12/MOIT-1-คำสั่ง-65-สสอ.ภักดีฯ.pdf

                    1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. (ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.2) http://sasukphakdee.org/portal/wp-content/uploads/2021/12/MOIT-1-คำสั่ง-65-สสอ.ภักดีฯ.pdf

                    1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานhttp://sasukphakdee.org/portal/wp-content/uploads/2021/12/MOIT-1-แบบฟอร์มเผยแพร่.pdf

                 2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

                    2.1 มีบันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงานhttp://sasukphakdee.org/portal/wp-content/uploads/2021/12/MOIT-1-บันทึกข้อความ-แบบฟอร์มเผยแพร่-ติดตาม64.pdf
                    2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) http://sasukphakdee.org/portal/wp-content/uploads/2022/01/MOIT-2-รง-ผลการดำเนินการปี-2564.pdf
                    2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน http://sasukphakdee.org/portal/wp-content/uploads/2021/12/MOIT-1-แบบฟอร์มเผยแพร่.pdf

MOIT2    หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
                1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

                    1.1 ข้อมูลผู้บริหาร http://sasukphakdee.org/portal/2021/12/30/ข้อมูลผู้บริหาร/

                    1.2 นโยบายของผู้บริหาร http://sasukphakdee.org/portal/wp-content/uploads/2022/01/MOIT-2-นโยบายผู้บริหาร.pdf

                  1.3 โครงสร้างหน่วยงาน http://sasukphakdee.org/portal/wp-content/uploads/2022/01/MOIT-2-โครงสร้างบริหาร-บุคลากร.pdf

                  1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งฯ http://sasukphakdee.org/portal/wp-content/uploads/2022/01/MOIT-2-กฎหมายแบ่ง-สสอ..pdf

                  1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานฯ  http://sasukphakdee.org/portal/wp-content/uploads/2022/01/MOIT-2-กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน.pdf

                 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ http://sasukphakdee.org/portal/category/featured/

               2. วิสัยทัศน์พันธกิจ ค่านิยม MOPH http://sasukphakdee.org/portal/wp-content/uploads/2022/01/MOIT-2-วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ค่านิยม-MOPH.pdf
               3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 http://sasukphakdee.org/portal/wp-content/uploads/2021/12/MOIT-2-พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม-พ.ศ.-2562.pdf
               4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 http://sasukphakdee.org/portal/wp-content/uploads/2021/12/MOIT-2-ประมวลจริยธรรม-ขรก.pdf
                5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 http://sasukphakdee.org/portal/wp-content/uploads/2021/12/MOIT-2-ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ-สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข-พ.ศ.-2564.pdf
                6.อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน http://sasukphakdee.org/portal/wp-content/uploads/2021/12/MOIT-2-คกก-จริยธรรม.png
               7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม http://sasukphakdee.org/portal/wp-content/uploads/2021/12/MOIT2-ยุทธศาสตร์ของประเทศ-โดยรวม.pdf
              8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน http://sasukphakdee.org/portal/wp-content/uploads/2022/01/MOIT-2-ยุทธศาสตร์-.pdf
              9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน http://sasukphakdee.org/portal/wp-content/uploads/2022/01/MOIT-PLAN-65.pdf
              10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน http://sasukphakdee.org/portal/wp-content/uploads/2022/01/MOIT-4-แผนการจัดซื้อ-จ้าง-2565.pdf
             11.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ http://sasukphakdee.org/portal/wp-content/uploads/2021/12/MOIT-2-คู่มือปฎิบัติงานรับการร้องเรียน.pdf
             12.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ http://sasukphakdee.org/portal/wp-content/uploads/2021/12/MOIT-2-คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน-ทุจริต-65.pdf
             13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน http://sasukphakdee.org/portal/wp-content/uploads/2022/01/MOIT-2-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานภารกิจหลัก.pdf
             14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)
             15 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ http://sasukphakdee.org/portal/wp-content/uploads/2021/12/MOIT-2-รง-ผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน-การปฏิบัติงาน.pdf
             16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ http://sasukphakdee.org/portal/wp-content/uploads/2021/12/MOIT-2-รง-ผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf
             17.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

                  17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) http://sasukphakdee.org/portal/wp-content/uploads/2021/12/MOIT-2-รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง-2564.pdf
 ื                  17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี http://sasukphakdee.org/portal/wp-content/uploads/2021/12/MOIT-2-แผนการจัดซื้อ-จ้าง-2565.pdf
                    17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง http://sasukphakdee.org/portal/wp-content/uploads/2021/12/MOIT-5-แบบ-สขร-1.pdf
                    17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง                              ของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ http://sasukphakdee.org/portal/wp-content/uploads/2021/12/MOIT-2-แบบแสดงความบริสุทธิ์-.pdf
                     17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1) http://sasukphakdee.org/portal/wp-content/uploads/2021/12/MOIT-5-แบบ-สขร-1.pdf

MOIT3    หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
                1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน http://sasukphakdee.org/portal/wp-content/uploads/2022/01/MOIT-3-บันทึกข้อความ-แบบฟอร์มเผยแพร่-.pdf
                2. มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 http://sasukphakdee.org/portal/wp-content/uploads/2021/12/MOIT-2-รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง-2564.pdf
                3.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน http://sasukphakdee.org/portal/wp-content/uploads/2022/01/MOIT-3-บันทึกข้อความ-แบบฟอร์มเผยแพร่-.pdf
 
MOIT4    หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
                1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่อง
                    คำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน 

                  1.1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน http://sasukphakdee.org/portal/wp-content/uploads/2021/12/MOIT-4-บันทึกข้อความ-แบบฟอร์มเผยแพร่-1-1.pdf
                  1.2. มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน (ยังไม่มีการจัดสรรงบประมาณ)
                  1.3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 (งบดำเนินการ และงบลงทุน) http://sasukphakdee.org/portal/wp-content/uploads/2022/01/MOIT-4-แผนการจัดซื้อ-จ้าง-2565.pdf
                 1.4. มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ  http://sasukphakdee.org/portal/wp-content/uploads/2021/12/MOIT-4-คำสั่ง-ปิด-ปลด-ประกาศ-2565.pdf
                 1.5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน http://sasukphakdee.org/portal/wp-content/uploads/2021/12/MOIT-4-บันทึกข้อความ-แบบฟอร์มเผยแพร่-1-1.pdf

                2.รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด http://sasukphakdee.org/portal/wp-content/uploads/2021/12/MOIT-5-แบบ-สขร-1.pdf
                3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา http://sasukphakdee.org/portal/wp-content/uploads/2022/01/MOIT-4-ประกาศ-สป-แบบแสดงความบริสุทธิ์.pdf
                4. มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ http://sasukphakdee.org/portal/wp-content/uploads/2021/12/MOIT-4-คำสั่ง-ปิด-ปลด-ประกาศ-2565.pdf

 

MOIT5    หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนประจeปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
                ไตรมาสที่1
                1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน http://sasukphakdee.org/portal/wp-content/uploads/2021/12/MOIT-5-บันทึกข้อความ-แบบฟอร์มเผยแพร่-.pdf
               2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2564-เดือนธันวาคม 2564 http://sasukphakdee.org/portal/wp-content/uploads/2021/12/MOIT-5-แบบ-สขร-1.pdf
               3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน http://sasukphakdee.org/portal/wp-content/uploads/2021/12/MOIT-5-บันทึกข้อความ-แบบฟอร์มเผยแพร่-.pdf

Posted in