รพ.สต.ถ้ำแก้ว ออกให้บริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ในหมู่บ้าน

รพ.สต.ถ้ำแก้ว ออกให้บริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ในหมู่บ้าน

หน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ คปสอ.ภักดีชุมพล วันนี้10/11/64

-เช้าบ้าน หมู่ที่4 หินเหิบ หมุ่ที่9ซับภูมทอง

-บ่าย หมู่ที่7 บ้านโนนผักหวาน /บ้านโนนระเวียง (ต.บ้านเจียง)