“อสม.เคาะประตูบ้าน”สำรวจข้อมูลประชาชนที่ เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลาย

“อสม.เคาะประตูบ้าน”สำรวจข้อมูลประชาชนที่ เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลาย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดชุมพล โดยนางจีรพันธ์ ตาปราบ ผอ.รพ.สต.ลาดชุมพล และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)จัดกิจกรรม “อสม.เคาะประตูบ้าน”สำรวจข้อมูลประชาชนที่ เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลายแบบไขว้หมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้าน ในเขตรับ ผิดชอบ พร้อมทั้งรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในหมู่บ้าน วัด สถานที่ราชการ เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคไข้เลือดออก