ตำบลเจาทอง อบรมเชิงปฏิบัติการงานอนามัยแม่และเด็ก

ตำบลเจาทอง อบรมเชิงปฏิบัติการงานอนามัยแม่และเด็ก

ตำบลเจาทอง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  งานอนามัยแม่และเด็ก เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์คุณภาพครบตามเกณฑ์ มีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง การมาฝากครรภ์ตามนัด การรับประทานอาหารที่เหมาะสม ยาเสริมธาตุเหล็ก การจัดการภาวะเครียด สุขภาพจิตในหญิงตั้งครรภ์/หลังคลอดและส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการเด็ก