มีนาคม 2020

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ปี 2563

ตัวชี้วัดที่ 1: การจัดซื้อจัดจ้าง EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)อำเภอภักดีชุมพล ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดชุมพลตรวจคัดกรองโรค COVID-19 นักศึกษา กศน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) อำเภอภักดีชุมพล ร่วมก

“อสม.เคาะประตูบ้าน”สำรวจข้อมูลประชาชนที่ เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลาย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดชุมพล โดยนางจีรพันธ์ ตาปราบ ผอ.รพ.สต.ลาด

โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมดำนาปลูกข้าวปลอดสารพิษเพื่อผู้ป่วย"ความสุขจากพ่อ สู่แผ่นดิน"

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหว